Statut

Logo_ND_Ztlem_male
Nadzieja Dobermana

Jesteśmy grupą miłośników zwierząt a w szczególności dobermanów. Dobermany potrzebujące pomocy są w każdym zakątku Polski tak jak my!


Nasza działalność to m.in.:
– zbieranie i udostępnianie informacji o dobermanach w potrzebie, szukanie domów stałych lub tymczasowych, współpraca ze schroniskami, innymi fundacjami bądź stowarzyszeniami
– gromadzenie środków finansowych poprzez darowizny, zbiórki, bazarki, aukcje itp… i dysponowanie nimi dla naszych podopiecznych; Nasze konto: BNP PARIBAS nr: 77 2030 0045 1110 0000 0384 0210
– obalanie mitu „złego dobermana”, promocja rasy;

Siedzibą Fundacji są Katowice lecz działamy na terenie całej Polski.

Zapraszamy Osoby, które chcą pomagać tym wspaniałym psom i są gotowe robić to w imieniu Fundacji i ze wsparciem Fundacji do kontaktu pod emailem: nadzieja.dobermana@gmail.com lub tel: 736094090

KRS 510754
NIP 6342828366
REGON 243573970

S T A T U T   F U N D A C J I

R O Z D Z I A Ł   I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

F U N D A C J A  pod nazwą : Nadzieja Dobermana zwana dalej „FUNDACJĄ”,  ustanowiona przez : Magdalenę Słomion –  zwaną dalej „FUNDATOREM” –  aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii  Janiny Durzyńskiej -Trybus  w  Rudzie Śląskiej dnia 28.01 .2014 r., Repertorium „A” Nr  509/ 2014,  działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 r., o fundacjach ( Dz. U. 1991  nr 46  poz. 203 z późn. zmianami ) oraz  nin. statutu.

§ 2

FUNDACJA  posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą  FUNDACJI jest Miasto Katowice.

§ 4

1. Terenem działania  FUNDACJI  jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów Fundacja może tworzyć oddziały i filie. Decyzja o utworzeniu oddziału lub filii podejmowana jest zwykłą uchwałą Zarządu.

3. Dla właściwego realizowania celów społecznych, FUNDACJA może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.

5. Fundacja może zatrudniać pracowników a także korzystać z pracy wolontariuszy.

§ 5

Nadzór nad  FUNDACJĄ  sprawuje – Minister właściwy dla ochrony środowiska.

§ 6

FUNDACJA  używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę w Katowicach.

Fundacja posługuje się swoim unikalnym znakiem rozpoznawczym – logo fundacji.

Zabrania się wykorzystywania nazwy i logo Fundacji do jakiejkolwiek działalności politycznej, gospodarczej i innej nie związanej z celami statutowymi Fundacji, bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Fundacji. W swojej działalności dla celów statutowych, Fundacja posługuje się mediami elektronicznymi, w szczególności własną stroną internetową i pocztą elektroniczną, a także współpracuje ze środkami masowego przekazu w sprawach mieszczących się w zakresie działania Fundacji, określonych w realizacji jej celów statutowych. Fundacja może wydawać i rozpowszechniać materiały informacyjne, reklamowe i edukacyjne dotyczące zakresu jej działalności oraz zmierzające do realizacji jej celów.

R O Z D Z I A Ł   II

PRZEDMIOT  I  FORMY  DZIAŁANIA  FUNDACJI

§ 7

Fundacja została powołana w celu ochrony psów, ze szczególnym uwzględnieniem rasy doberman,     i psów w typie rasy doberman, w szczególności poprzez: 

1. Działalność weterynaryjną (opiekę zdrowotną dla zwierząt domowych – leczenie zwierząt porzuconych i potrzebujących pomocy w szczególności psów rasy doberman i psów w typie rasy doberman. Działania zmierzające do ograniczenia populacji psów niechcianych, rasy doberman oraz psów w typie rasy doberman, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji .

2. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych zwierzętom).

3. Pozostałą działalność usługową (prowadzenie schronisk, miejsc krótkotrwałego przetrzymania, miejsc ambulatoryjnego leczenia dla bezdomnych zwierząt). Działalność adopcyjną dotyczącą porzuconych, bezdomnych i niechcianych psów rasy doberman oraz w typie rasy doberman.

4. Pozostałą działalność organizacji członkowskich (opiekę nad psami rasy doberman oraz psami w typie rasy doberman porzuconymi, potrzebującymi pomocy). Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami. Inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów .

§ 8

Dla realizacji swoich celów Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, przy czym każdy z rodzajów działalności wymienionej w §7 prowadzony jest jako działalność odpłatna i nieodpłatna. 

1. Dla osiągnięcia swoich celów określonych w art. 7. niniejszego Statutu Fundacja współpracuje z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym, w szczególności z Policją, strażami miejskimi i gminnymi, lokalnymi inspekcjami weterynaryjnymi oraz organizacjami społecznymi, których działalność zgodna jest z celami statutowymi Fundacji.

2. Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność zmierza do realizacji celów statutowych Fundacji .

3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego zgodną z art. 7 niniejszego statutu.

§ 9

1.Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

R O Z D Z I A Ł   III

ORGANY   FUNDACJI

§ 10

1. ORGANAMI FUNDACJI  są :

    a/ Rada  FUNDACJI 

    b/ Zarząd  FUNDACJI 

2. Członkowie Rady  FUNDACJI  nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 11

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 osób.

3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator osobnym oświadczeniem woli złożonym na piśmie na czas nieokreślony. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada w drodze jednogłośnie podjętej uchwały.

4. Fundator może z uzasadnionych powodów odwołać każdego członka Rady w każdym czasie.

5. Fundator może wchodzić w skład Rady Fundacji.

6. Odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

7. Przepisu paragrafu poprzedzającego nie stosuje się do odwołania z Rady Fundacji Fundatora.

8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

10. Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

11. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

12. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

13. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji na wniosek zainteresowanego ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy, w przeciwnym wypadku członkostwo w Radzie Fundacji wygasa.

14. Zebrania Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz do roku.

15. Zwyczajne zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy w każdym roku kalendarzowym, nie później niż do zakończenia pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego, wyznaczając jego termin na dzień nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni, od daty zwołania zebrania.

16. Nadzwyczajne zebrania Rady Fundacji zwołuje niezwłocznie Przewodniczący Rady Fundacji na wniosek Zarządu, złożony na piśmie, wyznaczając jego termin na dzień nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni, od daty zwołania zebrania.

17. Członków Rady Fundacji o terminie zebrania powiadamia się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie.

18. O terminie zebrań Rady Fundacji zawiadamia się w sposób wskazany w paragrafie poprzedzającym Zarząd Fundacji, którego członkowie uprawnieni są do udziału w zebraniach, z prawem zabierania głosu, jednakże bez prawa głosu w zakresie podejmowania uchwał Rady Fundacji.

19. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady w formie uchwały. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji, w porozumieniu z pozostałymi członkami Rady Fundacji i Zarządem Fundacji ustala program zebrań Rady Fundacji.

20. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Fundacji, lub gdy nie może on wypełniać swoich funkcji z jakiejkolwiek przyczyny, jak również w przypadku gdy zwyczajne zebranie Rady Fundacji nie zostanie zwołane w terminie określonym w pkt. 17 § 11 niniejszego statutu, a zebranie nadzwyczajne w terminie 14 dni, od otrzymania przez Przewodniczącego Rady Fundacji wniosku Zarządu Fundacji w powyższym przedmiocie, zebrania Rady zwołuje i przewodniczy im inny członek Rady Fundacji

21. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 aktualnej liczby jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 12

Do zadań Rady Fundacji należy:

1. Ustalanie ilości członków Zarządu Fundacji. 

2. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji oraz członków Zarządu Fundacji. 

3. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa Zarządu Fundacji oraz członków Zarządu Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia. 

4. Ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie Zarządowi Fundacji absolutorium. 

5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

6. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

7. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

8. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 13

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji i składania dotyczących tej działalności wyjaśnień, 

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 14

1. Członkiem Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji.

3. Pierwszy Zarząd Fundacji jest powoływany przez Fundatora, w osobnym oświadczeniu woli złożonym na piśmie.

4. Zarząd Fundacji może składać się z jednej lub więcej, jednak nie więcej niż pięciu osób. Liczba członków Zarządu Fundacji jest nieparzysta.

5. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator.

6. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata, w razie powołania członka Zarządu Fundacji w czasie trwania kadencji innych członków Zarządu Fundacji jego kadencja kończy się jednocześnie wraz z upływem kadencji pozostałych członków.

7. Funkcje członka Zarządu Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję.

8. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

9. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności: 

    a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, 

    b. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, 

    c. przyjmowanie subwencji, spadków, darowizn i zapisów dokonywanych na rzecz Fundacji, 

    d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

   e. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Fundacji, 

     f. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji.

§ 15

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są: 

1. w przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu Fundacji, 

2. w przypadku zarządu wieloosobowego łącznie przynajmniej dwaj członkowie Zarządu Fundacji.

§ 16

Wszelkie spory pomiędzy członkami Zarządu Fundacji rozstrzygane są przez Prezesa Zarządu Fundacji.

R O Z D Z I A Ł   IV

MAJĄTEK  I  ZASADY  GOSPODARKI  FINANSOWEJ   FUNDACJI

§ 17

1. Majątek  FUNDACJI  stanowi  FUNDUSZ  założycielski w kwocie  1000.00 zł (tysiąca złotych), jak również środki finansowe, rzeczowe i inne prawa majątkowe nabyte lub uzyskane przez  FUNDACJĘ  w trakcie jej działania.

2. Fundusz założycielski w wysokości  1000.00 zł (tysiąca złotych) przeznaczony jest na działalność statutową .

§ 18

FUNDACJA  odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 19

Dochody  FUNDACJI  stanowią przede wszystkim :

– darowizny, spadki i zapisy,

– subwencje osób prawnych,

– dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

§ 20

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów  FUNDACJI  jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 21

W przypadku powołania  FUNDACJI  do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 22

Zabronione jest dokonywanie przez Fundację następujących czynności:

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 23

Osoby fizyczne i prawne, dokonujące na rzecz  FUNDACJI darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) lub – w przypadku osób zagranicznych – 250 EUR (dwustu pięćdziesięciu euro) uzyskują, jeśli wyrażą życzenie, tytuł  SPONSORA  FUNDACJI.

                Tytuł  SPONSORA  ma charakter osobisty.

§ 24

FUNDACJA  prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

R O Z D Z I A Ł   V

Z M I A N A   STATUTU

§ 25

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu  FUNDACJI.

§ 26

Decyzje o zmianie statutu podejmuje Zarząd  FUNDACJI  w drodze uchwały.

R O Z D Z I A Ł   VI

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 27

W celu efektywnego realizowania swoich celów FUNDACJA  ma prawo połączyć się z inną  FUNDACJĄ.

§ 28

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel  FUNDACJI.

§ 29

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd  FUNDACJI  w drodze uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra.

§ 30

FUNDACJA ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla której została powołana, albo w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 31

O likwidacji  FUNDACJI  decyduje Zarząd, w drodze uchwały likwidatora  FUNDACJI, wyznacza Zarząd.

§ 32

Majątek pozostały po likwidacji  FUNDACJI  przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom FUNDACJI.

§ 33

PREZES  FUNDACJI  ustala czy uprawnienia założyciela podlegają dziedziczeniu lub mogą być przedmiotem zapisu.

§ 34

Statut wchodzi w życie w dniu wpisu Fundacji do Krajowego rejestru Sądowego.